Reklamačný poriadok, kotol na drevo, kotol na uhlie, kachle, pece - www.lacny-kotol.sk - www.lacny-kotol.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pätka

VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY M&P&G STEEL, s.r.o.


Článok 1
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

Zoznam e-shopov:

www.lacny-kotol.sk
www.lacny-plech.sk
www.lacny-plot.sk
www.lacny-sporak.sk
www.lacny-radiator.sk
www.lacna-tieniaca-siet.sk
www.skorozadarmo.sk
www.mpg-steel.sk
www.fitvoda.sk


Prevádzkovateľom e-shopov je:

M&P&G Steel, s.r.o.
Hlavná 517/142
045 01 Mokrance
IČO: 36668427
DIČ: 2022238801
IČ DPH:  SK 2022238801

E-mail: info@mpg-steel.sk
Telefónne čísla: 0911 676 920, 0911 676 921, 0911 676 922

( ďalej len ,, predávajúci,, ).

„Kupujúci“ je:

a) spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti)

b) fyzická alebo právnická osoba
podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru

Fyzické a právnické osoby
podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.


Článok 2
Záručné podmienky


1. Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po doručení tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.

2. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

5. V prípade reklamácie predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.


Článok 3
Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru


1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3. Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tento reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.


Článok 4
Vybavenie reklamácie


1. Reklamácia sa uplatňuje osobne, prípadne poštou na adrese:

M&P&G Steel, s.r.o.
Hlavná 517/142
045 01 Mokrance

IČO: 36668427
DIČ: 2022238801
IČ DPH:  SK 2022238801

E-mail: info@mpg-steel.sk
Telefónne čísla: 0911 676 920, 0911 676 921, 0911 676 922

2. Spoločne s tovarom doporučujeme pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný list.

3. V prípade, že kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

4. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

5. Ďalej je kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k tovaru, prípadne ich oznámi predávajúci na požiadanie kupujúceho.

6. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

7. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zasielaný v pôvodnom obale a zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

8. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

9. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, telefonicky, SMS, resp. doporučeného listu.

10. Servisné stredisko (predajca) po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

11. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

12. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri

a) porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú.

b) použivanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.


Článok 5
Záruka a záručná doba


1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu (§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

3. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

4. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

5. V prípade reklamácie nezodpovedáme za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení.

6. Záručná doba plynie od prevzatia tovaru.


Článok 6
Záručné listy


K určitým značkám tovaru dodávame osobitné záručné listy s reklamačnými podmienkami, ktoré platia pre daný tovar. Pre uplatnenie záruky je nevyhnutne potrebné sa okrem daňového dokladu (faktúry alebo pokladničného dokladu) preukázať práve týmto záručným listom. Je možné, že záručný list poukazuje na ďalšie dokumenty a povinnosti, ktoré je nutné takisto priložiť pri uplatňovaní reklamácie. Takýto záručný list je nadradený všeobecným reklamačným podmienkam.


Článok 7
Záverečné ustanovenia


V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u kupujúceho, alebo odporučí tovar dopraviť do servisného strediska.

Tieto reklamačné podmienky sú platné od 24. 5. 201 8  a plne nahradzujú predchádzajúce reklamačné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť reklamačné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.REKLAMAČNÉ PODMIENKY KÚRENÁRSKYCH VÝROBKOV M&P&G STEEL, s.r.o.
(osobitý záručný list s reklamačnými podmienkami pre: oceľové a liatinové kotly, krbové kachle a pece, krbové kachle s výmenníkom, liatinové kachle, sporáky na tuhé palivo)


Pokyny pre odberateľa - reklamačné a záručné podmienky:

1)
Reklamácia kompletnosti dodávky sa uplatňuje v súlade s Obchodným a Občianskym zákonníkom u dodávateľa. Kupujúci je povinný prevziať a ihneď skontrolovať kompletnosť, množstvo a druh objednaného a doručeného tovaru a súlad so sprievodnou dokumentáciou (napr. dodacím listom, preberacím protokolom a pod.), pokiaľ to charakter tovaru dovoľuje. Ak sa pri preberaní tovaru zistí nesúlad so sprievodnou dokumentáciou, prejaví sa viditeľné poškodenie obalov či tovarov alebo sa zistí rozdiel v množstve a dodanom druhu tovaru prípadne súčiastok, tak je kupujúci povinný ihneď o týchto skutočnostiach informovať doručiteľa dodávky. Kupujúci sa po prebratí príslušných dokumentov a podpisom zaväzuje, že tovar prebral v nepoškodenom stave bez chýbajúcich komponentov. Ak kupujúci zistí fyzické poškodenie zásielky realizovanej prostredníctvom prepravnej spoločnosti, musí s ním na mieste spísať zápisnicu za účelom vymáhania poistného plnenia za poškodený tovar. Za potvrdenie prevzatia predmetu plnenia sa obvykle pokladá podpis zodpovednej osoby kupujúceho na sprievodnej dokumentácií, ktorou je zvyčajne dodací list, faktúra, preberací protokol. Ak bol tovar doručovaný kuriérskou službou, zákazník je povinný bezodkladne vyplniť a zaslať záručný list spätne v priloženej obálke s vypísanou adresou firmy.

2) Výrobca poskytuje záruku na výrobok 24 mesiacov odo dňa predaja konečnému spotrebiteľovi, nie viac ako 36 mesiacov od dňa výroby pričom pri prevádzke musí byť zabezpečená teplota spiatočky minimálne 50°C. Záručná doba začína plynúť dňom predaja výrobku, bez ohľadu na to, kedy bol výrobok uvedený do činnosti. Náklady spojené s odborným uvedením do prevádzky hradí kupujúci, cena produktu túto službu nezahŕňa.

3) Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli: nedodržiavaním návodu na obsluhu a údržbu, nesprávnou údržbou a obsluhou alebo tým, že výrobok sa používal na iný účel ako je v normálnych podmienkach určený, nízkoteplotnou koróziou, zlým alebo neodborným zaobchádzaním alebo spaľovaním nedovolených palív, na poruchy spôsobené použitím komponentov iných než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom, ako aj závady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu, živočíchov alebo cudzích predmetov do útrob výrobku.

4) Ak by došlo k poruche nejakého komponentu, bude tento komponent opravený alebo vymenený v rámci záruky. Komponent je potrebné na náklady kupujúceho doručiť na adresu dodávateľa. Doprava servisného technika nespadá do záručnej opravy a kupujúci si ju hradí v plnej výške. Dodávateľ má právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý sa svojim podpisom zaväzuje o zabezpečenie obhliadky a odstránenie chyby odborným montážnikom na mieste, aby sa predišlo zbytočným nákladom na opravu. Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť odbornému montážnikovi vyčíslenú sumu za odstránenie chyby podľa platných cenníkov. Ak chybu nie je možné odstrániť na mieste, tovar je nutné vrátiť na náklady kupujúceho v pôvodnom stave v akom ho kupoval s príslušným štítkom nalepeným na tovare. Kupujúci môže záruku uplatňovať iba na základe vyplneného záručného listu, faktúry, dokladu (faktúry) potvrdzujúceho odborné uvedenie do prevádzky a fotodokumentácie odborného zapojenia. Prosíme dôkladne si preto uchovajte všetky tieto doklady. Záručný list musí obsahovať meno servisného technika, ktorý uviedol zariadenie do prevádzky, číslo dokladu odbornej montáže, jeho podpis a pečiatku, taktiež dátum zavedenia do prevádzky. V prípade, ak by niektorý zo spomínaných dokladov chýbal, prípadne by bol bez spomínaných údajov, stráca sa možnosť na uplatnenie záruky.

5) Záruka zostáva v platnosti pokiaľ je výrobok používaný tak, ako je to napísané a určené v záručnom liste. Ak nebudú príslušné pokyny dodržané, dôjde k zániku záruky, rovnako aj pri škodách spôsobených počas dopravy, ktorá nebola zabezpečovaná dopravnými prostriedkami výrobcu (dodávateľa) a jeho vodičmi. Z toho dôvodu je nutné pri preberaní výrobku si tovar riadne skontrolovať a prípadné nedostatky alebo chyby, nahlásiť predajcovi pri preberaní výrobku. Nakoľko sa jedná o stavebný materiál, tak je prípustné poškodenie min.15% (m2) výrobku, až vtedy je možné začať reklamačné konanie.

6) Zákazník stráca záruku v prípade porúch spôsobených neodborným zapojením výrobku (nedodržaním zapojenia, ktoré je uvedené v návode na použitie), v prípade preťaženia v dôsledku vysokého napätia alebo zmien napätia, z dôvodov použitia paliva, ktoré nie je určené pre tento typ výrobku. Zo záruky sú vylúčené všetky materiály podliehajúce bežnému opotrebeniu: tesnenia a tesniace šnúry, žiarobetónové tvarovky a výplne, sibralové výplne, rošty, termostatické ventily, teplotné a tlakové teplomery, šamoty. Drobné farebné, lakové či rozmerové odchýlky, šikmo osadené skrutky a nerovnomerne osadené časti jednotlivých komponentov nepredstavujú dôvod na reklamáciu. Prasknuté sklo (platí pre produkty, ktoré obsahujú sklo) a liatina (liatinová platňa, liatinové telo výrobku, liatinové články a podobne) nepredstavujú dôvod na začatie reklamačného konania. Sklo a liatina samé od seba neprasknú, vždy tomu musí niečo dopomôcť. V prvom rade je to neodborná manipulácia, tepelný šok, nevhodné polená, predimenzovanie, atď. Prepravovaním tovaru, jeho skladovaním a používaním v rôznych poveternostných podmienkach sa môže na výrobku vyskytovať kysličník železa
hrdza. Prosíme Vás, aby ste tovar ošetrili príslušnými prostriedkami. Ide o fyzikálny jav a preto nepredstavuje dôvod na reklamáciu. Pri prevádzke s otvorenými popolovými dvierkami, pri príliš silnom ťahu komína alebo ak je naložené príliš mnoho palivového materiálu, je nebezpečie prehriatia laku (farby) diela. Lak (farba) sa zafarbuje striebristo-bielo a v krátkom čase sa odlupuje od diela. Za takéto poškodenie (olupovanie) laku (farby) nepreberá výrobca a dodávateľ žiadnu záruku. Túto optickú závadu môžete opraviť krbovým lakom (sprejom). Záruka nebude poskytnutá a uznaná v prípade, že si zákazník nesplní dohodnuté platobné podmienky v termíne splatnosti voči predajcovi.

7) Prípadné reklamácie akéhokoľvek druhu musí konečný užívateľ výrobku uplatniť písomnou formou, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa, keď sa o vzniknutej vade dozvedel, a to prostredníctvom pošty alebo faxu či elektronických prostriedkov poskytnúť dodávateľovi všetky požadované informácie. Hlásenie o vzniknutej vade zaslané inak ako prostredníctvom pošty výrobcovi dodávateľom treba následne potvrdiť písomne listom, a to najneskôr do 3 pracovných dní od ohlásenia. Oprávnená osoba je povinná vznik škody spôsobenej vadou výrobku dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od požiadania dodávateľa riadne preukázať. Výrobca je povinný od nahlásenia reklamácie písomnou formou od užívateľa alebo dodávateľa do 30-tich dní zaujať odborné stanovisko a v prípadne uznania reklamácie chybu odstrániť. Táto doba sa vo výnimočných prípadoch môže predĺžiť najmä v dôsledku meškajúcej dodávky náhradných dielov. Náklady na neopodstatnené reklamácie, vady spôsobené užívateľom nedodržaním návodu na použitie, neodborne vykonanou montážou, ktorá má za následok chybný chod výrobku alebo znížený výkon, hradí v plnej výške užívateľ výrobku. Práva zo zodpovednosti za vady výrobku pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Zákazník je povinný obsluhovať a prevádzkovať tovar podľa návodu na obsluhu a prevádzku, ktorý je súčasťou balenia. Výrobná firma a predávajúci M&P&G Steel, s.r.o. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví či majetku, nech už priame alebo nepriame, vrátane škôd následkových. Nároky z vád výrobkov sa nedotýkajú nároku na náhradu škody, ktorá bola spôsobená v príčinnej súvislosti s vadou výrobku. Výrobná firma a predávajúci M&P&G Steel, s.r.o. odmieta akýkoľvek nárok na finančnú náhradu za demontáž / montáž zakúpeného tovaru, iné náklady spojené so zabezpečením náhradného riešenia v prípade poruchy a za škody spôsobené na ďalších zariadeniach, ktoré súvisia so zakúpeným tovarom. Náklady na neoprávnené výjazdy hradí kupujúci v plnej výške. Výrobca a predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu prevedenia v rámci inovácie výrobku, ktoré nemusia byť obsiahnuté v tomto návode.

8) Všeobecné pokyny - Údržbe diela (krb / pec / sporák / kachle / kotol) treba venovať náležitú pozornosť !
Pred postavením diela je nutné informovať príslušného kominárskeho majstra (kúrenára), ktorý ako odborník zapojí / skontroluje správne pripojenie diela na komín a spečatí svoju službu pečiatkou s podpisom a vystavením dokladu (faktúry, pokladničného dokladu) s dátumom, čo potvrdí vykonanie jeho služby. Dielo musí byť inštalované na podlahách s odpovedajúcou nosnosťou. Pri inštalácii je nutné dbať na zaistenie dostatočného prístupu pre čistenie diela, dymovodu a komína. Dielo musí byť pri prevádzke, ale aj mimo nej uzavreté, lebo inak sú ďalšie spotrebiče pripojené na komín výrazne ovplyvnené. Prikladacie dvierka smú byť otvárané len pre dodávku paliva. Pred pripojením diela sa presvedčte, či je dostatočný ťah v komíne. Plameň zapáleného papiera alebo sviečky má byť vtiahnutý do komínového otvoru. Dielo má byť pripojené na komínový sopúch najkratším smerom. Keď nemôže byť dielo pripojené na komínový sopúch bezprostredne, má byť príslušný dymovod v daných možnostiach čo najkratší a smerom ku komínu stúpať. V každom prípade je potrebné dymové koleno alebo rúru nasadené na odťahové hrdlo poistiť proti uvoľneniu kolíkom. Dymové rúry a kolená musia byť medzi sebou a dielom pevne a tesne spojené a zasunuté do seba na dĺžku min.40mm v smere komínového ťahu. Otvor komína musí byť opatrený plechovým puzdrom, ktorý svojim priemerom zodpovedá priemeru použitých dymových rúr. Pre zaistenie bezporuchovej prevádzky musí byť ťah komína udržiavaný na príslušnej hodnote (meraný v dymovej rúre za dielom). Keďže je ťah komína ovplyvňovaný meniteľnými faktormi ako je vonkajšia teplota vzduchu, teplota spalín, obloženie komína, sila vetra atď., je v priebehu roka veľmi rozdielny. Doporučuje sa teda zabudovať do komína regulačnú klapku ťahu. Dielo môže dosiahnuť predpísaný výkon a účinnosť, ak sú napojené na komín s dostatočným ťahom. Pri prevádzke diela musí byť zaistené dostatočné vetranie priestoru, to znamená prívod vonkajšieho vzduchu do priestoru, kde je dielo prevádzkované. To sa môže uskutočniť pomocou otvoreného okna alebo pomocou otvorených vonkajších dverí. Bezpečnejšie je, ak súčasne s montážou diela je zaistený zvláštny otvor vo vonkajšej stene v oblasti miesta postavenia diela pre potrebný prívod vzduchu pre spaľovanie. Do otvoru sa vsadia nastaviteľné vetracie mreže, ktoré sa otvárajú a zatvárajú z vnútra. Dielo potrebuje pri spaľovaní dreva až 20 m3 čerstvého vzduchu za hodinu. Nedostatočný prívod vzduchu je na úkor funkcie diela a ohrozuje vašu bezpečnosť. Pri inštalácii je treba prísne dodržiavať zásady požiarnej ochrany obsiahnuté v STN 92 0300. V prípade blízkosti horľavých stavebných hmôt a predmetov o stupni horľavosti B, C1 a C2 podľa STN 73 0823 postavte dielo s príslušným dymovodom do bezpečnej vzdialenosti. Bezpečnú vzdialenosť je treba zdvojnásobiť, ak by bolo dielo s dymovodom postavené v blízkosti hmôt stupňa horľavosti na C3. To isté treba urobiť i vtedy, keď stupeň horľavosti horľavej hmoty nie je preukázaný. Bezpečnostná vzdialenosť sa môže znížiť na polovicu pri použití nehorľavej, tepelne izolujúcej tieniacej dosky o hrúbke min.5 mm umiestnenej tak, aby medzi doskou a chráneným horľavým predmetom zostala 25 mm vzdušná medzera. Keď je podlaha z horľavého materiálu, postavte dielo na nehorľavú, tepelne izolujúcu podložku, ktorá svojimi rozmermi presahuje obrys diela vpredu a na ostatných stranách. Tieniaca doska umiestnená na chránenom predmete musí presahovať obrys diela včítane dymových rúr na každej strane a nad jeho hornou plochou. V prípade vzniku požiaru v komíne  treba postupovať v zmysle požiarnobezpečnostných predpisov. Za okolností vedúcich k nebezpečiu prechodného vzniku horľavých plynov alebo pri prácach s nebezpečím požiaru alebo výbuchu (napr. lepenie podlahovín a pod.), musí byť dielo pred vznikom nebezpečia z prevádzky odstavené. Obsluhovať dielo smú len dospelé osoby, ponechať deti pri diele, ktoré sú v prevádzke, je neprípustné. K zakurovaniu nesmú byť použité žiadne horľavé kvapaliny. Počas prevádzky je zakázané zvyšovať menovitý výkon diela používaním horľavých kvapalín alebo otvorením popolníkových dvierok. Dielo nesmie byť prevádzkované s otvorenými prikladacími dvierkami. Do blízkosti popolníkových dvierok sa nesmú odhadzovať horľavé predmety. Popol treba vynášať pozorne a odkladať ho do nehorľavých nádob s vekom, horúci popol nesmie byť odkladaný do popolníc ani skladovaný na voľnom priestore. Poškodené dielo, funkčne nespôsobilé, sa nesmie používať. Užívateľ sa musí postarať o ich odbornú opravu pred pokračovaním v prevádzke. Stav hromadenia popolčeka v dymovej rúre a kolene treba kontrolovať mesačne aspoň raz a podľa potreby vykonať čistenie. Za prevádzky je potrebné občas dohliadať na funkciu diela a protipožiarnu bezpečnosť. Treba kontrolovať stav paliva v ohnisku, zanesenie roštu popolom, stav regulačných orgánov spaľovacieho vzduchu, či sú dvierka riadne zavreté a kontrolovať čistotu okolia. Prasklina šamotovej tvarovky v ohnisku nie je prekážkou na ďalšie prevádzkovanie spotrebiča. Šamotové obloženie spaľovacej komory chráni plášť ohniska pred vysokými teplotami a súčasne podporuje dokonalejšie dohorievanie spáliteľných plynov. K poškodeniu týchto šamotov dochádza vo väčšine prípadov mechanicky, čo sa stáva pri prikladaní. Pokiaľ je šamot iba prasknutý nie je dôvod na jeho okamžitú výmenu. Šamoty sú krehké, preto treba zamedziť ich pádu a úderom do nich. Polená prikladať tak, aby nenarážali prudko do šamotov a týmto ich nepoškodzovali. Samotná prasklina šamotu nemá žiadny vplyv na horenie, ani na životnosť kachlí. Šamoty nesmú byť vymrvené až na plech. Ak sa šamoty už drobia, urobte výmenu šamotu. Vhodné palivo na spaľovanie je drevo. Emisná norma predpisuje, že používané môže byť len suché prirodzene vyschnuté drevo (obsah vlhkosti max. 20%). Vlhké drevo vyvoláva silné zrážanie dechtu. Najlepšie sú vhodné drevené polená skladované v suchu najmenej 2 roky. Vhodné je bukové, dubové, hrabové, brezové drevo a drevo ovocných stromov. V diele nesmie byť spaľovaná: uholná drť, jemne sekané triesky, kôrový a drevotrieskový odpad, vlhké a ochrannými prostriedkami ošetrené drevo, papier a lepenka (okrem zakúrenia). Spaľovanie odpadu je zakázané podľa zákona na ochranu proti emisiám. Spaliny vznikajúce pri spaľovaní odpadu môžu ohrozovať Vaše zdravie a spôsobiť škody na šamotových a kovových častiach Vášho diela a na komíne. Jednotlivé  manipulačné prvky môžu byť veľmi horúce. Pri manipulácii v horúcom stave je treba používať rukavicu. Pred zakúrením treba otvoriť všetky prívody vzduchu. Súčasne treba dbať na prívod vzduchu do miestnosti. Oheň sa zapáli pomocou papiera a tenkých drevených triesok. Nikdy nepoužívať benzín, lieh, petrolej atd. Na horiaci oheň sa položí vrstva drevených polien a brikiet. Nikdy nemá byť položené viac ako tri drevené polená ako nálož paliva. Pri uvedení diela do prevádzky sa uskutoční prvé rozhorenie malým ohňom. Oheň sa najskôr pomaly zväčší, aby sa mohlo dielo pomaly a rovnomerne roztiahnuť a teleso diela neutrpelo žiadne poškodenie v dôsledku tepelných napätí. Popolové dvierka zostávajú počas fázy zakúrenia zatvorené. Keď vzniknú pri zakurovaní ťažkosti (zmeny počasia, studený komín atd.), tak sa v diele pomocou papiera založí lokálny oheň a tým sa dielo lepšie uvedie do chodu. Počas fázy zakúrenia je potrebné spaľovanie trvale kontrolovať a dielo nepretržite pozorovať. Dielo je opatrené farbou, ktorá vytvrdzuje pri vyšších teplotách. Preto dochádza počas fázy prvého kúrenia k tvorbe zápachu. Z tohto dôvodu musí byť hlavne pri uvedení diela do prevádzky zabezpečené dostatočné vetranie. Pri uvádzaní do prevádzky nedoporučujeme dotýkať sa vonkajšieho laku (farby) diela, ešte nevytvrdené lakovanie (farba) diela by mohlo byť dotykom poškodené. Komín je dôležitým faktorom vplyvu na intenzitu spaľovania a tým na vykurovací výkon Vášho diela. Zvýšený ťah komína potrebuje menší prívod spaľovacieho vzduchu, menší ťah komína vyžaduje väčší prívod spaľovacieho vzduchu. Pri použití drevených polien má byť množstvo spaľovacieho vzduchu najprv redukované až je drevo dokonale prepálené (malý oheň). Ak má tento spôsob postupu za následok príliš vysoký vykurovací výkon, musí byť prikladané menšie množstvo paliva. Optimálna regulácia spaľovania vyžaduje skúsenosť, hlavne vtedy, keď ťah komína nie je konštantný alebo sa používa palivové drevo so striedajúcou sa kvalitou. Pri vonkajších teplotách približne nad 15°C môže nastať pri malom výkone spaľovania za určitých podmienok ohrozenie ťahu komína, takže neodťahuje spaliny úplne (dymenie, zápach spalín). V takomto prípade prečistite rošt a zvýšte prívod spaľovacieho vzduchu. Prikladajte postupne menšie množstvo paliva a prečisťujte rošt častejšie. Uzavrite dvierka a šupátka vzduchu ostatných na rovnaký komín napojených spotrebičov, ktoré nie sú v prevádzke. Skontrolujte čistiace otvory komína na tesnosť. Pre zaistenie bezporuchovej prevádzky je nutné, aby bolo dielo včas a pravidelne odpopolňované. Nádoba s popolom musí byť včas vyprázdňovaná, aby mohol spaľovací vzduch roštom pravidelne prúdiť. Inač hrozí nebezpečenstvo, že popol pod roštom by bránil prúdeniu vzduchu a rošt v dôsledku chýbajúceho chladenia sa prehreje a deformuje. Popolové dvierka musia byť počas prevádzky vždy zavreté. Otvorené dvierka môžu viesť k prehriatiu a poškodeniu diela. Okrem toho môže dôjsť k ohrozeniu ostatných spotrebičov, ktoré sú napojené na rovnaký komín. Dielo musí byť odpopolnené pred naložením paliva. Dbajte hlavne na to, aby popolníkové dvierka pri opätovnom uvedení do prevádzky tesne priliehali na teleso diela. Ak sú popolníkové dvierka po naložení paliva otvorené, prekročí dielo po krátkej dobe prípustný výkon. To môže viest k vysokým teplotám, ktoré majú za následok poškodenie diela a jeho okolia. V závislosti na hustote prevádzky diela je nutné tento raz alebo viackrát ročné vyčistiť (pri studenom diele).Čistenie sa vykonáva nasledovne: Dymová rúra sa demontuje a vonku sa v odpovedajúcej nádobe vyčistí. Zberný priestor spalín môže byť vyčistený pomocou oceľovej kefy, štetca a vysávača prachu. Následne musí byť dymová rúra opäť nasadená medzi komín a odťahové hrdlo diela. Dielo smie byť po čistení uvedené opäť do prevádzky len, keď sú zabudované všetky diely vybraté pri čistení. Dielo je na vonkajšej strane nastriekané lakom (farbou). Keď je farba vytvrdená (po niekoľkých hodinách pri menovitom tepelnom výkone), môže byť suchou utierkou očistený povrch. Tento lak (farba) nie je odolná voči vlhkosti. Nedávajte preto na dielo žiadne predmety, lebo by sa mohli vytvoriť hrdzavé fľaky. Dielo musí mať vždy čisté sklo. Sklo v prikladacích dvierkach môže byť čistené pri ľahkej usadenine obvyklým čističom skla. Pevnú usadeninu je možné odstrániť pomocou čističa pripečenín alebo jemnou oceľovou vlnou. Ak sa dielo neprevádzkuje dlhšiu dobu, pred začatím ďalšej prevádzky je nutná kontrola prípadného upchatia diela, dymovodu alebo komína. Ak bude dielo umiestnené v stavbe, ktorá nie je permanentne obývaná a objekt nie je konštantne vykurovaný, môže sa stať, že podchladená liatina môže pri tepelnom šoku prasknúť, alebo sa poškodiť. Dielo sa nesmie ihneď uviesť do prevádzky, pokiaľ sa neustáli izbová teplota. Je tiež zakázané „dusenie“ ohňa, aby sa predĺžila dĺžka horenia a nemuselo sa často prikladať. To vedie aj k usadzovaniu sadzí na skle, vo výrobku, dymovodoch a v komíne.

Pred uvedením diela do prevádzky si prosím prečítajte návod na obsluhu od výrobcu, ktorý Vám bol odovzdaný spolu s výrobkom !

Tieto reklamačné podmienky kúrenárskych výrobkov sú platné od 24. 5. 201 8  a plne nahradzujú predchádzajúce reklamačné podmienky.   Vyhradzujeme si právo zmeniť reklamačné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky
Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0