Ochrana osobných údajov M&P&G Steel,s.r.o. - www.lacny-kotol.sk - www.lacny-kotol.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pätka

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Článok 1
Všeobecné ustanovenie


1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je

M&P&G Steel, s.r.o.
Hlavná 517/142
045 01 Mokrance

IČO: 36668427
DIČ: 2022238801
IČ DPH:  SK 2022238801

E-mail:
info@mpg-steel.sk
Telefónne čísla: 0911 676 920, 0911 676 921, 0911 676 922

prostredníctvom e-shopov:

www.lacny-kotol.sk
www.lacny-plech.sk
www.lacny-plot.sk
www.lacny-sporak.sk
www.lacny-radiator.sk
www.lacna-tieniaca-siet.sk
www.skorozadarmo.sk
www.mpg-steel.sk
www.fitvoda.sk


(ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

3. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.


Článok 2
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov


1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe Vašej dobrovoľnej žiadosti o zasielanie obchodných oznamov a reklamných emailov.


Článok 3
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť, zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.Článok 4
Doba uchovávania osobných údajov


1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

a) po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

b) po dobu, kým nie je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 7 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.


Článok 5
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)


1. Predajca a prevádzkovateľ internetových obchodov

www.lacny-kotol.sk
www.lacny-plech.sk
www.lacny-plot.sk
www.lacny-sporak.sk
www.lacny-radiator.sk
www.lacna-tieniaca-siet.sk
www.skorozadarmo.sk
www.mpg-steel.sk
www.fitvoda.sk


nebudú sprístupňovať tieto informácie žiadnej tretej strane, okrem osôb

a) v prípade zákonnej povinnosti oznámenia takýchto informácii.

b) poverených dodávkou tovaru od predajcu, týmto budú oznámené iba také údaje, ktoré sú nevyhnutné na doručenie tovaru (osobné údaje zákazníka ako titul, meno a priezvisko, adresa bydliska kupujúceho, resp. adresa dodania tovaru - ulica, číslo, PSČ a mesto, e-mail a telefonické spojenie).

c) zaisťujúcich služby prevádzkovania e-shopov a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopov.

d) zaisťujúcich marketingové služby.

e) zaisťujúcich účtovnícke služby - vystavenie daňových dokladov, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky. Ďalší osobný údaj je IBAN, resp. bankové číslo účtu kupujúceho nevyhnutný na plnenie objednávky alebo reklamácie, prípadne vrátenia platby na základe vrátenia zakúpeného tovaru prostredníctvom e-shopov.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.


Článok 6
Vaše práva


Za podmienok stanovených v Zákone máte

a) právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

b) právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

c) právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

d) právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

e) právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v článku 1. týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.


Článok 7
Podmienky zabezpečení osobných údajov


1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä : ochrana objektu kamerovým systémom, heslá do počítačov, antivírusové programy, zálohovanie, uzamykateľný archív, obmedzený prístup k dátam zamestnancov.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
Článok 8
Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky alebo prihlásením sa na odber newslettrov z internetového objednávkového formulára na webových stránkach (súhlasíte dobrovoľným zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára)

www.lacny-kotol.sk
www.lacny-plech.sk
www.lacny-plot.sk
www.lacny-sporak.sk
www.lacny-radiator.sk
www.lacna-tieniaca-siet.sk
www.skorozadarmo.sk
www.mpg-steel.sk
www.fitvoda.sk


a) potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

b) prehlasujete, že pokiaľ máte menej ako 16 rokov, tak ste požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky o ochrane osobných údajov sú platné od 24. 5. 2018 a plne nahradzujú predchádzajúce podmienky.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky
Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0